Bullshot Crummond, PCPA Theatrefest, 2003

Otto Von Bruno and Lenya
Lenya Von Brunno
Rosemary, the Waiter and Bullshot
Rosemary
Prof. Fenton
Prof. Fenton

Directed by Jay Louden